Ośrodek Działań Twórczych „ŚWIATOWID” – samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr 3/92 -  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stefanii Sempołowskiej 54A, 51-661 Wrocław, posiadająca numer statystyczny REGON: 000645398 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 896-11-62-305, jako administrator Pana/Pani danych osobowych (dalej: „Administrator” lub „Ośrodek”), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), przekazuję następujące informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Podstawa prawna przetwarzania:

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO tj. na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z treścią RODO.

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konieczne do umożliwienia Pani/Panu udziału w Festiwalu.

W zakresie przekazania Administratorowi danych do o celów związanych z przesyłaniem informacji dotyczących oferty kulturalnej Ośrodka oraz marketingiem usług Ośrodka *oraz partnerów Ośrodka, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Cele przetwarzania: 

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja i promocja Festiwalu.

W zakresie w jakim wyraził/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przesyłaniem informacji dotyczących oferty kulturalnej Ośrodka oraz marketingiem usług Ośrodka oraz partnerów Ośrodka, celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prowadzenie przez Administratora marketingu produktów i usług Ośrodka oraz partnerów Ośrodka.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Prawo sprzeciwu:

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania przez Ośrodek danych osobowych, gdy przetwarzanie to odbywa się w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

Cofnięcie zgody:

Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane aż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane zostaną również usunięte, gdy nie będą już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi związane z koniecznością powierzenia im niektórych czynności przetwarzania danych. Dla przykładu  mogą to być podmioty zewnętrzne świadczące dla Ośrodka usługi w zakresie obsługi wysyłki newslettera.

W Ośrodku powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować można się za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@swiatowid.net.pl.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Pani/Pana dane osobowe nie będą stanowić podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.